Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky CA PANDA TRAVEL s.r.o.

1.Přihlášení na zájezd

Klient je zařazen do zájezdu a smlouva mezi ním a CA je uzavřena vyplněním a podepsáním závazné přihlášky a zaplacením zálohy,nebo zájezdu. U zájezdů v ceně 5000 Kč je záloha 50% z ceny.V ceně vyšší nad 12.000 Kč je záloha 30% z ceny.Obdržíme-li přihlášku po obsazení zájezdu,bude klientovi přednostně nabídnut jiný termín,nebo okamžitě vrácena celá zaplacená částka.V případě přihlášení na zájezd v době kratší než 35 dnů před odjezdem zájezdu,je klient povinen zaplatit při odeslání přihlášky celou částku.Účastník mladší 18 let (necestuje-li s rodiči) přiloží k přihlášce souhlas rodičů,nebo zákonných zástupců.

Zákazník může platit následujícími způsoby:

1.složenkou typ A,následující instrukce:

-název účtu adresáta-Panda Travel s.r.o.,Nové Sady 988/2,Brno,60200

-název peněžního ústavu- Česká Spořitelna

č.ú. 000000-4356765379/0800

2.Převodem z bankovního účtu na účet Panda Travel.

Poukazy na zájezd budou rozesílány 15-7 dní před odjezdem po doplacení plné ceny zájezdu.Doplatek plné ceny zájezdu musí být uhrazen 30 dnů před odjezdem zájezdu.V případě,že klient včas nezaplatí celou cenu zájezdu je CA oprávněna od smlouvy okamžitě odstoupit a to i bez poskytnutí jakékoliv dodatečné lhůty k zaplacení.Právo CA odstoupit od smlouvy trvá do té doby,dokud klient nezaplatil celou cenu zájezdu.V takovém případě vrátí CA klientovi ceny zájezdu,kterou již zaplatil po odečtení smluvní pokuty,jejíž výše se rovná stornovacím poplatkům dle čl.4 těchto podmínek (výše je odvozena od doby,kdy došlo k odstoupení.

DŮLEŽITÉ!!!!

a) Při všech platbách složenkou uvádějte do kolonky variabilního symbolu číslo zájezdu,nebo přidělený variabilní symbol a do kolonky specifický symbol rodné číslo.

b) Při platbě z účtu uveďte jako variabilní symbol číslo zájezdu a zašlete nám avízo tj. zprávu,ve které bude uvedeno,ze kterého účtuje platba převedena,název účtu,částka,jména účastníků,za které je platba hrazena a název zájezdu.Při nedodržení těchto podmínek je velmi nesnadné zjistit o jakou platbu se jedná.

c) Bude-li za Vás platit podnik,sdělte nám písemně předem název podniku,jména osob,č.zájezdu za který je platba hrazena.

Složenka Typ A-následující instrukce:

-název účtu adresáta

Panda Travel s.r.o.,Nové Sady 988/2,Brno,60200

-název peněžního ústavu:

česká Spořitelna,číslo účtu: 4356765379/0800

variabilní symbol -č.zájezdu

specifický symbol-rodné číslo

2) Bližší specifikace zájezdů

Ke každému zájezdu obdrží klient bližší propozice daného zájezdu,které obsahují náležitosti dle zákona 159/1999 Sb.(specifikace dopravy,ubytování,trasy apod.)a upřesnění rozsahu služeb zahrnutých v ceně zájezdu.Ceny zájezdů jsou kalkulovány ke dni tisku na web.stránkách.CA si vyhrazuje právo jejích změn v případě změny kurzu o více než 10%.Zákonů a vyhlášek upravujících podnikání v cestovním ruchu a mezinárodní přepravě,případně změny jiných okolností ovlivňujících cenu zájezdu.Pokud dojde ke zvýšení ceny zájezdu o více než 10% má klient právo od dříve uzavřené smlouvy odstoupit bez hrazení stornopoplatků. Klient nemá nárok na další náhrady.Neodstoupí-li ve lhůtě vyznačené  na oznámení o navýšení ceny je povinen uhradit rozdíl ceny.

3) Zodpovědnost a pojištění

a) Klient se zúčastňuje zájezdu na vlastní zodpovědnost.Je si vědom svého zdravotního stavu,fyzických a jiných schopností (např. plaveckých,orientačních,lezeckých aj.) a bude dbát,aby své síly nepřecenil.

b) Pojištění

Zájezdy,které mají  komplexní pojištění  v ceně,mají tuto informaci uvedenou v odstavci,,cena zájezdu zahrnuje ".Pokud v odstavci ,,cena zahrnujeˇ není pojištění uvedeno,cena zájezdu komplexní pojištění neobsahuje.Klient je povinen vyjet do zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.Toto pojištění si musí opatřit sám.

4.Smluvní pokuta (stornovací poplatek)

Při odřeknutí zájezdu účtuje CA smluvní pokutu.

-90 a více dní před odjezdem zájezdu  300 kč

-89-60 dní před odjezdem  10% z ceny zájezdu

-59-30 dní před odjezdem  50% z ceny zájezdu

-29-20 dní před odjezdem  60% z  ceny zájezdu

-19-7 dní před odjezdem 80% z ceny zájezdu

-6 a méně před odjezdem ,při nedostavení se k odjezdu ,nebo při přerušení části  na zájezdu ze strany účastníka -100% z ceny zájezdu tzn.účastník ztrácí nárok na vrácení úhrady.Pro stanovení výše  stornopoplatku je rozhodující datum převzetí storna!!! Stornovací poplatekse neplatí u autobusových zájezdů v případě najde-li  účastník za sebe náhradníka.

5.Další ustanovení

a) Každý účastník je povinen dbát pokynů vedoucího zájezdu a zákonů dané země.Veškeré náklady vzniklé porušením tohoto ustanovení nese klient.

b) Vedoucí odpovídá za dodržení programu zájezdu.Změna je povolena pouze v případě objektivních příčin (nepříznivé počasí,přírodní,nebo dopravní kalamita na trase zájezdu apod.) Změna pořadí navštívených míst není považována za závažnou změnu (důvod k reklamaci) CA neodpovídá za nedodržení programu z důvodu vyšší moci (např. stávky lodních přepravců,nepříznivé povětrnostní podmínky,mořské bouře,povodně atd.)

c) CA má právo v případech ,které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů,dopravců,malého počtu přihlášených klientů  apod.) zrušit  zájezd ,přesunout termín zájezdu,upravit cenu.V případě zrušení zájezdu v zákonné lhůtě 21 dní před odjezdem vrátí CA klientovi neprodleně zaplacenou cenu.Na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů nemá klient nárok.CA má právo posunout čas odjezdu ( a příjezdu) o 24 hodin.

d) CA neručí za případné zpoždění  a upozorňuje  na možnost jeho vzniku z technických důvodů,z důvodů nepříznivého počasí.Cestující musí při plánování přípojů,dovolené,obch.termínů apod.brát v úvahu možnost výrazného zpoždění.CA neručí za škody,které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění.

e) CA nenese odpovědnost za škody vyplývající pro klienta ze změn sjednaných služeb,pokud k těmto změnám došlo zaviněním.které lze přičíst klientovi,zaviněním třetí strany a to v případě,jsou-li  tyto změny nepředvídatelné,nebo nevyhnutelné.

f) U zájezdů zejména pobytových  a pobytově poznávacích je první  a poslední den určen především k zajištění dopravy,transferů a ubytování,nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu.V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení pobytu.

g) Místa v autobuse jsou přidělována podle pořadí přihlášek.

h) Každému klientovi doporučujeme zkontrolovat platnost pasu ( pozor-do některých zemí musí být delší než 6 měsíců po návratu) a aby si pas v cizině bedlivě střežil,protože ztrátu dokladů nese veškerou odpovědnost sám (včetně nákladů za případnou zpáteční cestu).

i) Zákazník je povinen si zajistit platné cestovní doklady včetně víz  a dalších náležitostí .(A nehradí tyto služby a doklady poplatky v případě zrušení zájezdu z důvodů,které nemohla ovlivnit ( nestabilní politická situace,životní pohroma aj.)

j) Nedoporučujeme brát na zájezd cenné věci,šperky.CA nenese  odpovědnost za jejich odcizení.

k) Ubytování v apartmánech i ložnice mohou být různé velikosti (u některých zájezdů je proto cenové rozlišení). U některých je možnost příplatku na výběr pokoje. Někdy jsou ložnice stejné  a dvojice ,která  si zaplatí větší pokoj ,má právo  výběru pokoje.Apartmány mohou být rozdílně vybaveny,závisí na vkusu jednotlivých majitelů.Do apartmánů,mobilheimů a chatek bývá zpravidla nutné vlastní ložní prádlo.(přesné info viz. odbavení zájezdu).

l) Ubytování na hotelích- Nápoje u hlavních jídel nebývá  v ceně  polopenze,protože zahraniční partneři mají dle smluv právo změny hotelu za jiný ve stejné kategorii a ve stejné rekreační oblasti .Touto změnou nevzniká klientovi  nárok na reklamaci.

m) Vstupné do objektů,lodičky,mhd,trajekty na ostrovy u výletů a lanovky nejsou zahrnuty v ceně zájezdu,pokud není v odstavci ,,cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak.

n) Přihlásí-li se na zájezd lichý klient ( klientka)  může si připlatit jednolůžkový pokoj. Je-li ho možné zajistit,sdělí CA cenu na konkretní zájezd. Nechce-li si klient připlácet,zaplatí cenu ve dvoulůžkovém pokoji a bude ubytován s osobami stejného pohlaví  ve dvou a třílůžkovém pokoji,podle toho,zda se sejde lichý,nebo sudý počet samostatných klientů.

o) Veškeré reklamace jsou přijímány do 1.měsíce po návratu ze zájezdu .Pro účinné řešení problémů prosíme o podání reklamace co nejdříve popř. na místě pobytu v průběhu zájezdu.

6. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů 

Souhlasím,aby mé osobní údaje včetně rodného čísla uvedené ve smlouvě zpracovávala  CA Panda Travel s.r.o. v souladu se zákonem č.101/2000Sb.Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání.Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CA Panda Travel s.r.o. a dále osobám ,které jsou oprávněny služby CA nabízet  a poskytovat.Dále prohlašuji,že jsem zmocněn  a podpisem této smlouvy uděluji souhlas  ve smyslu § 5 odst.2 zák.č.101/2000Sb.,rovněž všech uvedených na této smlouvě.

Všeobecné podmínky platné od 1.9.2016